Zapobieganie skutkom narażenia chemicznego

eu-osha

Zapobieganie skutkom narażenia chemicznego dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego polega na:
– systematycznej kontroli stężeń substancji stwarzających zagrożenie dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego;
– usuwaniu substancji niebezpiecznej lub zastąpieniu jej mniej niebezpieczną;
– zastępowaniu środków transportu surowców, półfabrykatów wyrobów i odpadów produkcyjnych, emitujących do pomieszczeń roboczych szkodliwe zanieczyszczenia, transportem pneumatycznym bądź hydraulicznym (hermetyzacja procesów);
– zorganizowaniu ogólnego i miejscowego systemu wentylacji, aby zmniejszyć stężenie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, takich jak dymy, gazy, pary i mgły;
– utrzymywaniu maszyn w dobrym stanie technicznym;
– takim rozmieszczeniu maszyn i urządzeń produkcyjnych w halach, aby nie były powodem powstawania lokalnych wzrostów stężeń i natężeń zanieczyszczeń – środowiska powietrznego i ich rozprzestrzeniania się;
– zwiększeniu odległości lub zbudowaniu osłony między substancją szkodliwą a pracownikiem;
– w uzasadnionych przypadkach przeniesieniu szczególnie uciążliwych maszyn i urządzeń do oddzielnych pomieszczeń;
– zautomatyzowaniu procesu;
– stosowaniu znakowania stref niebezpiecznych;
– zaprzestaniu wykonywania niebezpiecznego procesu lub zastąpieniu go mniej niebezpiecznym;
– stosowaniu rotacji pracowników na najbardziej niebezpiecznych stanowiskach pracy, tak aby ekspozycja pracownika na dany czynnik szkodliwy nie przekraczała wartości normatywów higienicznych dla tego czynnika;
– skracaniu czasu pracy;
– zapewnieniu środków ochrony osobistej w celu zabezpieczenia pracowników przed bezpośrednim kontaktem z substancją chemiczną.

zapobieganie

Środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane w sytuacjach, gdy inne działania okazały się niewystarczające. Wówczas używanie ochron osobistych jest obowiązkowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *